ktmatu
Home | Site Map | Site Search
Home > Chinese > Practical Chinese Reader >
 

Practical Chinese Reader I Vocabulary List

0

0líng (10)

1

1yī (10)
10shí (11)

2

2èr (10)

3

3sān (10)

4

4sì (10)

5

5wǔ (10)

6

6liù (11)

7

7qī (11)

8

8bā (11)

9

9jiǔ (11)

A

above上边shàng bian (22)
to act asdāng (26)
act as referee裁判cái pàn (28)
address地址dì zhǐ (20)
advance进步jìn bù (29)
(an adverb indicating an action in progress)正在zhèng zài (23)
aeroplane飞机fēi jī (29)
Africa非洲Fēi Zhōu (7.s)
afternoon下午xià wǔ (18)
againyòu (27)
againzài (25)
age (number of years old)岁数suì shu (21.s)
ago以前yǐ qián (17.s)
ahā (13, 17)
aircraft飞机fēi jī (29)
airport机场jī chǎng (29)
all大家dà jiā (27)
alldōu (3)
alsoyě (2)
alwayszǒng (22)
always总是zǒng shì (22)
ambassador大使dà shǐ (27)
andhé (13)
Anna (personal name)安娜ān nà (24.p)
to answer回答huí dá (24)
to answer (the telephone)jiē (23)
apple苹果píng guǒ (19.s)
appointment约会yuē huì (20.s)
to arrange整理zhěng lǐ (22)
to arrivedào (27)
as a result所以suǒ yǐ (29)
to askràng (19)
to askwèn (9)
atzài (10)
at oncejiù (26)
at the back of后边hòu biān (22)
(athlete's) coach教练jiào liàn (25)
attache参赞cān zàn (27)
to attend参加cān jiā (20)
to attend (a class)上课shàng kè (17)
to attend tobàn (28)
attendant服务员fú wù yuán (19)
author作家zuò jiā (26)
automobile汽车qì chē (29.s)
autumn秋天qiū tiān (29)

B

back后边hòu biān (22)
badminton网球wǎng qiú (28.s)
ballqiú (28)
ball舞会wǔ huì (20)
banana香蕉xiāng jiāo (19.s)
bank银行yín háng (14)
basketball篮球lán qiú (28.s)
bathroom洗澡间xǐ zǎo jiān (22)
to beshì (4)
to be a (a place)zài (10)
to be ablenéng (26)
to be at ease放心fàng xīn (29)
to be calledjiào (9)
to be familiar with认识rèn shi (12)
to be fond of喜欢xǐ huan (19)
to be going toyào (19, 29)
to be likexiàng (21)
to be short ofchà (17)
to be willing (to do something)愿意yuàn yì (29)
to beatyíng (28)
beautiful漂亮piào liang (21)
bedchuáng (18)
bedroom卧室wò shì (22)
beer啤酒pí jiǔ (8.s, 19)
before前边qián biān (22.s)
before以前yǐ qián (17.s)
to begin开始kāi shǐ (27)
behind后边hòu biān (22)
Beijing北京Běi jīng (7.p, 18.p)
Beijing opera京剧jīng jù (16)
bellzhōng (17.s)
below下边xià biān (22.s)
to bid farewell to再见zài jiàn (11)
bigdà (16)
birthday生日shēng rì (20)
a bit一点儿yī diǎnr (25)
blackhēi (16.s)
black tea红茶hóng chá (19)
blouse衬衫chèn shān (16)
bluelán (16.s)
to boardshàng (29)
body身体shēn tǐ (29)
bon voyage一路平安yí lù píng ān (29)
bookshū (5)
bookstore书店shū diàn (14)
to borrowjiè (15.s)
bothliǎ (26)
bottlepíng (19)
bottom下边xià biān (22.s)
branchzhī (19.s)
brandy白兰地bái lán dì (27.s)
bread面包miàn bāo (25)
breakfast早饭zǎo fàn (28)
Britain英国Yīng guó (9.s, 13.s)
bunchshù (21)
business事儿shìr (17)
busymáng (3)
but可是kě shì (26)
to buymǎi (13)

C

cafe咖啡馆kā fēi guǎn (17)
to calljiào (9)
to call (a taxi etc.)jiào (29.s)
to call on访问fǎng wèn (23)
to call on (a person)zhǎo (16)
canhuì (26)
can可以kě yǐ (26)
cannéng (26)
cap帽子mào zi (28)
car汽车qì chē (29.s)
central exchange总机zǒng jī (23.s)
certain一定yī dìng (20)
certainly一定yī dìng (20)
chair椅子yǐ zi (22)
champagne香槟酒xiāng bīn jiǔ (27.s)
the Changjiang (Yangtze) River长江Cháng Jiāng (7.p)
characterzì (15)
to chattán (20.s)
cheese奶酪nǎi lào (25)
child孩子hái zi (14)
China中国Zhōng guó (6.s, 13.p)
Chinese (spoken language)汉语Hàn yǔ (6.p)
Chinese (written language)中文Zhōng wén (15)
Chinese character汉字Hàn zì (15)
Chinese dumpling饺子jiǎo zi (25.s)
chopsticks筷子kuài zi (27)
cinema电影院diàn yǐng yuàn (17.s)
citychéng (23)
classbān (15.s, 20)
classkè (17)
class is dismissed下课xià kè (17)
class is over下课xià kè (17)
classical古典gǔ diǎn (19)
classmate同学tóng xué (20)
classroom教室jiào shì (15.s)
clean干净gān jing (21.s)
clear清楚qīng chu (25.s)
clockzhōng (17.s)
closejǐn (29)
coach教练jiào liàn (25)
to coach辅导fǔ dǎo (20)
coffee咖啡kā fēi (8.s, 17)
college学院xué yuàn (9)
to comelái (13)
to come injìn (8)
to come in进来jìn lái (26.s)
to come or go off work下班xià bān (17.s)
to come to a stoptíng (25)
company公司gōng sī (14.s)
comparatively比较bǐ jiào (25.s)
to compare比较bǐ jiào (25.s)
to competesài (28)
competitionsài (28)
comrade同志tóng zhì (9.s)
concert音乐会yīn yuè huì (20.s)
to congratulate祝贺zhù hè (20)
congratulation祝贺zhù hè (20)
conscientious认真rèn zhēn (24)
cooked ricefàn (18)
cordial热情rè qíng (30)
correct不错bú cuò (25)
correct (answer)duì (13)
counsellor参赞cān zàn (27)
countryguó (6)
country国家guó jiā (30)
countryside农村nóng cūn (24)
courteous客气kè qi (8)
(cow's milk)牛奶niú nǎi (25.s)
to crykū (30)
culture文化wén huà (27)
cupbēi (19)

D

to dance跳舞tiào wǔ (21)
dance舞会wǔ huì (20)
date (spoken language)hào (20)
date (written language)rì (20)
daughter女儿nǚ ér (21.s, 30)
daytiān (18)
day of a monthhào (20)
day of the monthrì (20)
to deepen加深jiā shēn (26)
delegate代表dài biǎo (23)
delegation代表团dài biǎo tuán (23)
delighted高兴gāo xìng (21)
to depart离开lí kāi (29)
departmentxì (15)
dictionary词典cí diǎn (11)
difficultnán (24)
Ding Yun (a personal name)丁云Dīng Yún (9.p, 13.p)
dining-hall餐厅cān tīng (22)
dining-hall食堂shí táng (17)
diplomatic officer参赞cān zàn (27)
director经理jīng lǐ (14.s)
diseasebìng (27.s)
dishcài (25.s, 27)
distantyuǎn (30)
distinct清楚qīng chu (25.s)
to dobàn (28)
to dozuò (14)
do notbié (19)
to do physical training锻炼duàn liàn (24)
doctor大夫dài fu (5)
don'tbié (19)
doormén (21)
dormitory宿舍sù shè (10)
to drawhuà (26.s)
drawing画儿huàr (26.s)
drawing room (room for arriving guests)客厅kè tīng (22)
to drinkhē (8)
to drink a toast干杯gān bēi (27)
to drive a car开车kāi chē (23)

E

eachměi (18)
each other互相hù xiāng (15)
earlyzǎo (26)
easy容易róng yì (26)
to eatchī (18)
eightbā (11)
elder brother哥哥gē ge (3)
elsehái (15)
embassy大使馆dà shǐ guǎn (27)
engineer工程师gōng chéng shī (14.s)
English (language)英语Yīng yǔ (12)
English surname, Brown布朗Bù lǎng (21.p)
to enterjìn (8)
to enter进来jìn lái (26.s)
enthusiastic热情rè qíng (30)
"-er than"bǐ (28)
Europe欧洲ōu zhōu (7.s)
evengèng (21)
eveningwǎn (25)
evening晚上wǎn shang (16)
everyměi (18)
everybody大家dà jiā (27)
exercise练习liàn xí (24)
exercise-book本子běn zi (11.s, 13.s)
to express good wisheszhù (21)
extension分机fēn jī (23.s)
extremely非常fēi cháng (21)

F

factory工厂gōng chǎng (23)
facultyxì (15)
fair公平gōng píng (28)
to fall illbìng (27.s)
familyjiā (14)
famous有名yǒu míng (26)
faryuǎn (30)
fastkuài (25)
father爸爸bà ba (4)
femalenǚ (12)
fewshǎo (22)
film电影diàn yǐng (17)
first secretary一秘yí mì (27.s)
fishyú (25)
to fish with a hook and baitdiào (25)
fivewǔ (10)
floorlóu (27)
flower花儿huār (21)
fluent流利liú lì (25.s)
folk song民歌mín gē (19)
to followgēn (17)
foodfàn (18)
football足球zú qiú (28)
forgěi (14)
forwèi (27)
foreign language外语wài yǔ (9)
to forgetwàng (29)
forgive me对不起duì bu qǐ (20.s)
foursì (10)
France法国Fǎ guó (6.s, 13.s)
free time空儿kòngr (20)
French (language)法语Fǎ yǔ (12)
friend朋友péng you (4)
friendly友好yǒu hǎo (23)
friendship友谊yǒu yì (27)
fromcóng (16)
fromlí (30)
front前边qián biān (22.s)

G

garden花园huā yuán (22)
General Administration of Civil Aviation of China (CAAC)中国民航Zhōng guó Mín háng (29.s)
gentleman先生xiān sheng (8.s, 12)
genuinezhēn (21)
Germany德国Dé guó (6.s)
to get alongguò (30)
to get intoshàng (29)
to get married结婚jié hūn (20.s)
to get onshàng (29)
to get someone angry气人qì rén (28)
to get someone annoyed气人qì rén (28)
to get upqǐ (18)
to get up起床qǐ chuáng (18)
gift礼物lǐ wù (21.s)
girl姑娘gū niang (21)
to givegěi (14)
to givesòng (21)
to give advise (in study)辅导fǔ dǎo (20)
to give as a presentsòng (21)
given一定yī dìng (20)
glad高兴gāo xìng (21)
to godào (27)
to goqù (12)
to go backhuí (17)
to go to bed睡觉shuì jiào (18)
to go to work上班shàng bān (17.s)
goodhǎo (1)
good-looking好看hǎo kàn (21)
grammar语法yǔ fǎ (15)
gramophone record唱片chàng piàn (19.s)
grape葡萄pú tao (19.s, 27)
grape wine葡萄酒pú táo jiǔ (27)
the Great Wall长城Cháng chéng (7.p)
green绿lǜ (16)
green tea绿茶lǜ chá (19.s)
Gubo (a personal name)古波Gǔ bō (1.p, 13.p)
Guo Moruo郭沫若Guō Mò ruò (26.p)

H

halfbàn (17)
ham火腿huǒ tuǐ (25)
to handlebàn (28)
happy高兴gāo xìng (21)
hard-working努力nǔ lì (29)
hat帽子mào zi (28)
to haveyǒu (14)
to have a good trip一路平安yí lù píng ān (29)
to have a lookkàn (7)
to have a pleasant journey一路平安yí lù píng ān (29)
to have fun with玩儿wánr (23)
have notméi (14)
to have one's photo taken照相zhào xiàng (29)
haven't没有méi yǒu (23)
hetā (3)
health健康jiàn kāng (27)
health身体shēn tǐ (29)
heartxīn (30)
to helpbāng (22)
to help帮助bāng zhù (22)
hen's egg鸡蛋jī dàn (25.s)
hertā (5)
here这儿zhèr (10.s, 16)
here's to干杯gān bēi (27)
heywèi (13)
himtā (3)
to hirejiào (29.s)
homejiā (14)
hospital医院yī yuàn (10.s)
house房子fáng zi (22)
housejiā (14)
howduō (21)
how怎么样zěn me yàng (22)
how is it that...?怎么样zěn me yàng (22)
how many多少duō shao (10)
how manyjǐ (15)
how much多少duō shao (10)
how muchjǐ (15)
however可是kě shì (26)
the Huanghe (Yellow) River黄河Huáng Hé (7.p)
husband爱人ài ren (14)

I

Iwǒ (2)
I don't really deserve it不敢当bù gǎn dāng (15)
(I'm) sorry对不起duì bu qǐ (20.s)
ideal理想lǐ xiǎng (26)
idiom成语chéng yǔ (26)
illnessbìng (27.s)
inzài (10)
in additionhái (15)
in earnest认真rèn zhēn (24)
in front of前边qián biān (22.s)
in the future以后yǐ hòu (17)
in the past以前yǐ qián (17.s)
inside里边lǐ biān (22)
institute学院xué yuàn (9)
interesting有意思yǒu yì si (20)
(an interjection)ā (13)
(an interjection) hellowèi (13)
to interpret翻译fān yì (26)
interpreter翻译fān yì (26)
(an interrogative particle)ma (2)
to introduce介绍jiè shào (13)
it doesn't matter没关系méi guān xi (20.s)
it is nothing哪里nǎ li (25)

J

jacket上衣shàng yī (16.s)
Japan日本Rì běn (6.s, 21.p)
job工作gōng zuò (14)
to judge裁判cái pàn (28)

K

to kicktī (28)
kitchen厨房chú fáng (22)
to know了解liǎo jiě (26)
to know认识rèn shi (12)
to know知道zhī dao (20)
to know how tohuì (26)
Korea朝鲜Cháo xiǎn (9.s)

L

laboratory实验室shí yàn shì (15.s)
to lackchà (17)
lady夫人fū ren (27)
lady女士nǚ shì (9.s)
last year去年qù nián (20.s, 30)
latewǎn (25)
later on以后yǐ hòu (17)
lateral旁边páng biān (22)
latrine厕所cè suǒ (10.s)
to laughxiào (30)
lavatory厕所cè suǒ (10.s)
to learnxué (9)
to learn学习xué xí (9)
to leavelí (30)
to leave离开lí kāi (29)
left左边zuǒ biān (22)
to lendjiè (15.s)
lessonkè (17)
to letràng (19)
letterxìn (14)
library图书馆tú shū guǎn (15)
lift offjiē (23)
light refreshments点心diǎn xīn (24)
to like喜欢xǐ huan (19)
lineduì (28)
the line is busy (engaged)占线zhàn xiàn (23.s)
to listentīng (19)
literature文学wén xué (26)
a little一点儿yī diǎnr (25)
littlexiǎo (22)
a little bit一下儿yí xiàr (11)
a little while一下儿yí xiàr (11)
to liveguò (30)
to livezhù (10)
to lookkàn (7)
to look forzhǎo (16)
to loseshū (28)
a lot ofduō (18)
LP唱片chàng piàn (19.s)
Lu Xun鲁迅Lǔ Xùn (26.p)
luggage行李xíng li (28)
lunch午饭wǔ fàn (28)

M

madam女士nǚ shì (9.s)
madame夫人fū ren (27)
Madame太太tài tai (8.s, 21)
magazine画报huà bào (11)
magazine杂志zá zhì (11.s, 15)
to make (a telephone call)打电话dǎ diàn huà (23)
to make progress进步jìn bù (29)
to make use ofyòng (11)
malenán (13)
Mali马里Mǎ lǐ (6.s)
manager经理jīng lǐ (14.s)
manyduō (18)
Maotai (a Chinese strong drink)茅台酒Máo tái jiǔ (27)
map地图dì tú (7)
matchsài (28)
may可以kě yǐ (26)
May I ask your name?贵姓guì xìng (9)
May I ask...请问qǐng wèn (9)
maybe或者huò zhě (26)
mewǒ (2)
mealfàn (18)
(measure word for persons)wèi (25)
(a measure word for ribbon)tiáo (16)
(a measure word for things & clothes)jiàn (16)
(a measure word for vehicles)liàng (21.s)
(a measure word use with "hat")dǐng (28)
(a measure word)bǎ (22.s)
(a measure word)bēi (19)
(a measure word)běn (15)
(a measure word)diǎn (17)
(a measure word)fēn (17)
(a measure word)gè (15)
(a measure word)kè (17)
(a measure word)píng (19)
(a measure word)shù (21)
(a measure word)shuāng (28)
(a measure word)suì (20)
(a measure word)xiē (24)
(a measure word)zhāng (16)
(a measure word)zhī (19.s)
(a measure word, a set of something)tào (22.s)
to meetjiàn (29)
to meet a person接人jiē rén (23)
to meet each other见面jiàn miàn (29)
middle中间zhōng jiān (22.s)
military attache武官wǔ guān (27.s)
milk牛奶niú nǎi (8.s, 25.s)
mindxīn (30)
mineral water矿泉水kuàng quán shuǐ (25)
minutefēn (17)
miss小姐xiǎo jie (9.s, 19)
to missxiǎng (14)
(modal partical intenstifying preceding clause)le (13)
(a modal particle indicating polite suggestion)ba (21)
(modal particle)le (13)
(a modal particle)ā (17)
(a modal particle)ne (2)
modern现代xiàn dài (19)
monthyuè (20)
morning上午shàng wǔ (18)
mother妈妈mā ma (4)
movie电影diàn yǐng (17)
Mr.先生xiān sheng (8.s, 12)
Mrs.夫人fū ren (27)
Mrs.太太tài tai (8.s, 21)
muchduō (18)
music音乐yīn yuè (19)
mustyào (19)
mutual互相hù xiāng (15)
mutually互相hù xiāng (15)

N

neat干净gān jing (21.s)
newxīn (15)
new word生词shēng cí (15.s, 24)
New Year新年xīn nián (21.s)
news新闻xīn wén (23)
newspaperbào (5.s, 15)
next year明年míng nián (20.s, 29)
ninejiǔ (11)
noméi (14)
no没有méi yǒu (23)
notbù (3)
notméi (14)
not没有méi yǒu (23)
not bad不错bú cuò (25)
note-book本子běn zi (11.s, 13.s)
novel小说xiǎo shuō (26.s)
now现在xiàn zài (11)
nowadays现在xiàn zài (11)
numberhào (10)
number号码hào mǎ (23.s)
the number is engaged占线zhàn xiàn (23.s)
(a numeral-measure word) twoliǎ (26)

O

o'clockdiǎn (17)
Oceania大洋周Dà yáng Zhōu (7.s)
ofde (5)
office worker职员zhí yuán (14.s)
oftencháng (12)
ohā (13)
...OK?ba (21)
oldjiù (16)
older sister姐姐jiě jie (14)
on上边shàng bian (22)
once morezài (25)
oneyī (10)
(one's) surname isxìng (9)
openkāi (21)
opera歌剧gē jù (26.s)
opposite对面duì miàn (22)
or还是hái shì (19)
or或者huò zhě (26)
orange桔子jú zi (19)
orange juice桔子水jú zi shuǐ (19)
orangeade桔子水jú zi shuǐ (19)
ought to应该yīng gāi (26)
outside外边wài biān (22.s, 23)
over上边shàng bian (22)
overcoat大衣dà yī (16.s)

P

to painthuà (26.s)
painting画儿huàr (26.s)
pairshuāng (28)
Palanka (a personal name)帕兰卡Pà lán kǎ (1.p, 13.p)
paperzhǐ (5.s, 13)
park公园gōng yuán (28.s)
parlour客厅kè tīng (22)
to part分别fēn bié (29)
particular一定yī dìng (20)
party舞会wǔ huì (20)
pastry点心diǎn xīn (24)
to pay a visit参观cān guān (23)
to pay attention to注意zhù yì (29)
peasant农民nóng mín (24)
penbǐ (5.s, 13)
pencilbǐ (5.s, 13)
people人民rén mín (26)
"the People's Daily"人民日报Rén mín Rì bào (23.s)
perhaps或者huò zhě (26)
personrén (6)
(a person's) name名字míng zi (13)
(a personal name)布朗Bù lǎng (21.p)
phone call电话diàn huà (11.s)
photo照片zhào piàn (23)
photograph照片zhào piàn (21.s, 23)
pictorial画报huà bào (11)
picture画儿huàr (26.s)
picture照片zhào piàn (21.s, 23)
piecezhāng (16)
plane飞机fēi jī (29)
to play玩儿wánr (23)
pleaseqǐng (7)
please (do sth)qǐng (8)
poem诗歌shī gē (26.s)
polite客气kè qi (8)
a polite form of address to a woman女士nǚ shì (9.s)
(possessive particle)de (5)
possibly或者huò zhě (26)
post office邮局yóu jú (13.s)
to practise练习liàn xí (24)
to prepare准备zhǔn bèi (25)
(a preposition showing comparison)bǐ (28)
present礼物lǐ wù (21.s)
pretty漂亮piào liang (21)
pretty good不错bú cuò (25)
problem问题wèn tí (18)
professor教授jiào shòu (13.s)
to progress进步jìn bù (29)
progress进步jìn bù (29)
propose a toast干杯gān bēi (27)
proverb成语chéng yǔ (26)
a public park公园gōng yuán (28.s)
pupil小学生xiǎo xué shēng (27.s)
to put in order整理zhěng lǐ (22)
to put on穿chuān (16)

Q

quarter (of an hour)kè (17)
question问题wèn tí (18)
(question particle)ne (2)

R

to reachdào (27)
to readkàn (7)
to read aloudniàn (24)
reading room阅览室yuè lǎn shì (15)
realzhēn (21)
reception招待会zhāo dài huì (27)
to recognize认识rèn shi (12)
redhóng (19)
referee裁判cái pàn (28)
(reflexive pronoun)自己zì jǐ (30)
to reply回答huí dá (24)
representative代表dài biǎo (23)
to research研究yán jiū (26)
to resemblexiàng (21)
to rest休息xiū xi (18)
to rest assured放心fàng xīn (29)
to returnhuán (11)
to returnhuí (17)
to review复习fù xí (23)
right不错bú cuò (25)
rightduì (13)
right右边yòu biān (22.s)
right awayjiù (26)
...right?ba (21)
to riseqǐ (18)
riverhé (25)
roadlù (17)
room房间fáng jiān (22)
rulerchǐ (5.s)
rural areas农村nóng cūn (24)

S

sad难过nán guò (29)
to sayshuō (13)
to say good-bye再见zài jiàn (11)
scented tea花茶huā chá (19)
schoolboy小学生xiǎo xué shēng (27.s)
schoolgirl小学生xiǎo xué shēng (27.s)
schoolmate同学tóng xué (20)
seat座位zuò wèi (16.s)
a second timezài (25)
to seejiàn (29)
to seekàn (7)
to see (or walk) someone homesòng (30)
to see (someone) offsòng (30)
to see each other见面jiàn miàn (29)
to see someone off送行sòng xíng (29.s)
self自己zì jǐ (30)
(a sentence particle used after a verb to show effect)de (25)
to separate分别fēn bié (29)
serious认真rèn zhēn (24)
to serve asdāng (26)
to set off出发chū fā (23)
to set one's mind at rest放心fàng xīn (29)
sevenqī (11)
severaljǐ (15)
Shanghai上海Shàng hǎi (7.p)
shetā (5)
shipchuán (29.s)
shirt衬衫chèn shān (16)
shoesxié (28)
shop商店shāng diàn (13)
should应该yīng gāi (26)
side旁边páng biān (22)
to singchàng (19)
sir先生xiān sheng (8.s, 12)
to sitzuò (10)
sixliù (11)
to skate滑冰huá bīng (28)
skates冰鞋bīng xié (28)
skating滑冰huá bīng (28)
skating boots冰鞋bīng xié (28)
to ski滑雪huá xuě (28.s)
skiing滑雪huá xuě (28.s)
skirt裙子qún zi (16)
to sleep睡觉shuì jiào (18)
slowmàn (25)
smallxiǎo (22)
to smilexiào (30)
to smoke吸烟xī yān (8)
so所以suǒ yǐ (29)
somexiē (24)
sometimes有时候yǒu shí hou (18)
son儿子ér zi (21.s)
song歌儿gēr (19)
souptāng (25)
South America南美洲Nán Měi Zhōu (7.s)
spare time空儿kòngr (20)
to speakshuō (13)
spiritjiǔ (27)
spoken language口语kǒu yǔ (15)
to sport运动yùn dòng (28.s)
sports运动yùn dòng (28.s)
squadbān (15.s, 20)
stadium体育场tǐ yù chǎng (28.s)
staff member职员zhí yuán (14.s)
stamp邮票yóu piào (13.s)
to standzhàn (29)
to start开始kāi shǐ (27)
to start out出发chū fā (23)
stateguó (6)
state国家guó jiā (30)
stillgèng (21)
stillhái (15)
to stoptíng (25)
store商店shāng diàn (13)
storey (a measure word)céng (10)
storied buildinglóu (27)
story (of a building)céng (10)
to straighten up整理zhěng lǐ (22)
(structual particle)de (5)
(a structural particle)de (25)
student学生xué sheng (9)
a student who studies abroad留学生liú xué shēng (9)
studious努力nǔ lì (29)
to studyxué (9)
to study学习xué xí (9)
study (room)书房shū fáng (22)
suitcase箱子xiāng zi (28)
summer夏天xià tiān (29)
Sunday星期日xīng qī rì (20)
supper晚饭wǎn fàn (26.s)
surely一定yī dìng (20)
a surnameWáng (8.p, 15.p)
surnamexìng (9)
(a surname) LiLǐ (27.p)
to swim游泳yóu yǒng (25)
switchboard总机zǒng jī (23.s)

T

table桌子zhuō zi (22)
table tennis乒乓球pīng pāng qiú (28.s)
to tacklebàn (28)
to take a bath洗澡xǐ zǎo (22)
take a picture照相zhào xiàng (29)
to take a rest休息xiū xi (18)
to take a seatzuò (10)
to take afterxiàng (21)
to take off起飞qǐ fēi (29)
to take part in参加cān jiā (20)
to talktán (20.s, 26)
to tastecháng (27)
tautjǐn (29)
teachá (8)
to teachjiāo (15)
to teach (in a class)上课shàng kè (17)
teacher老师lǎo shī (6)
teamduì (28)
telephone电话diàn huà (11.s, 23)
telephone call电话diàn huà (23)
telephone exchange总机zǒng jī (23.s)
(telephone) extension分机fēn jī (23.s)
television电视diàn shì (23)
to tell告诉gào su (14)
tenshí (11)
text课文kè wén (23)
thanbǐ (28)
to thank感谢gǎn xiè (21)
to thank谢谢xiè xie (8)
thatnà (5)
theater剧场jù chǎng (16.s)
theatre剧场jù chǎng (16.s)
them他们tā men (3)
there那儿nàr (10.s, 15)
there beyǒu (14)
therefore所以suǒ yǐ (29)
they他们tā men (3, 12)
thing东西dōng xi (30)
thing事儿shìr (17)
to thinkxiǎng (14)
thiszhè (4)
this year今年jīn nián (20)
threesān (10)
ticketpiào (16)
tidy整齐zhěng qí (25.s)
tightjǐn (29)
time时候shí hou (18)
togěi (14)
towèi (27)
to (in a score)bǐ (28)
today今天jīn tiān (20)
together一起yì qǐ (17)
toilet厕所cè suǒ (10.s)
tomorrow明天míng tiān (23)
tootài (16)
tooyě (2)
too muchtài (16)
top上边shàng bian (22)
topcoat大衣dà yī (16.s)
to tour旅行lǚ xíng (29.s)
townchéng (23)
train火车huǒ chē (24)
to translate翻译fān yì (26)
translator翻译fān yì (26)
to travel旅行lǚ xíng (29.s)
trousers裤子kù zi (16.s)
truezhēn (21)
to tryshì (27)
to tutor辅导fǔ dǎo (20)
TV电视diàn shì (23)
twoèr (10)
twoliǎng (16)

U

umbrella雨伞yǔ sǎn (11.s)
umpire裁判cái pàn (28)
under下边xià biān (22.s)
to understanddǒng (24)
to understand了解liǎo jiě (26)
the United States of America美国Měi guó (6.s)
upper outer garment上衣shàng yī (16.s)
us我们wǒ men (6)
to useyòng (11)

V

vegetablecài (25.s, 27)
vehiclechē (5)
veryhěn (2)
(vinyl) record唱片chàng piàn (19.s)
visa签证qiān zhèng (28)
to visit (place or thing other than a person)参观cān guān (23)
to visit (thing, place or person)访问fǎng wèn (23)
volleyball排球pái qiú (28.s)

W

W.C.厕所cè suǒ (10.s)
to waitděng (17)
waiter服务员fú wù yuán (19)
waitress服务员fú wù yuán (19)
to walkzǒu (17)
Wang (proper name)Wáng (8.p, 15.p)
Wang Shuwen (personal name)王书文Wáng Shū wén (24.p)
to wantxiǎng (14)
to wantyào (19)
to watchkàn (7)
a watchbiǎo (17.s)
watershuǐ (19)
waylù (17)
we我们wǒ men (6)
to wear穿chuān (16)
week星期xīng qī (20)
to weepkū (30)
to welcome欢迎huān yíng (8)
wellhǎo (1)
well-known有名yǒu míng (26)
what多少duō shao (10)
what什么shén me (7)
what's your name?贵姓guì xìng (9)
where哪儿nǎr (10)
where there is a will, there is a way有志者事竟成yǒu zhì zhě shì jìng chéng (26)
whichnǎ (6)
while (doing)正在zhèng zài (23)
whitebái (16)
whoshéi (6)
wife爱人ài ren (14)
willyào (29)
to winyíng (28)
window窗户chuāng hu (22.s)
winejiǔ (27)
winter冬天dōng tiān (28)
to wishzhù (21)
withgēn (17)
withhé (13)
wordcí (24)
to work工作gōng zuò (14)
work工作gōng zuò (14)
worker工人gōng rén (23)
world世界shì jiè (7.s)
to writexiě (14)
writer作家zuò jiā (26)
writing brushbǐ (5.s, 13)

Y

yearnián (20)
year (age)suì (20)
years oldsuì (20)
yesterday昨天zuó tiān (28)
you (formal)nín (8)
you (pl.)你们nǐ men (4)
you (sing.)nǐ (1)
you flatter me不敢当bù gǎn dāng (15)
(you have dialed the) wrong number打错了dǎ cuò le (23.s)
young年轻nián qīng (21)
young lady小姐xiǎo jie (19)
younger brother弟弟dì di (3)
younger sister妹妹mèi mei (14)

Z

zerolíng (10)

This vocabulary list is available at http://ktmatu.com/chinese/

 
Home | Software | Information | Etsin | Chinese | Christmas Calendars | Site Info